Algemene voorwaarden


Artikel 1: Definities

1.1. Aanmelder / opdrachtgever: degene die zichzelf dan wel een ander aanmeldt voor een cursus bij Edistra BV.

1.2. Cursusgeld: cursusgeld en/of examenkosten.

1.3. Deelnemer: degene die is aangemeld voor een cursus bij Edistra BV en/of aan een cursus bij Edistra BV deelneemt.

1.4. Examen: een door of vanwege Edistra BV of door een derde af te nemen examen volgend op een cursus.

1.5. Edistra BV: organisatie die de cursus verzorgt en/of (onder licentie) het examen organiseert.  Edistra BV de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Edistra BV, Elftweg 3 4941 VR Raamsdonksveer. Edistra is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 58387714

1.6. Overeenkomst: een (schriftelijke) overeenkomst tussen Edistra BV en aanmelder waarbij Edistra BV zich verplicht aan aanmelder één of meer cursus(en) te leveren tegen betaling door aanmelder van de daarvoor geldende vergoeding.

1.7. Cursus: een samenhangend geheel van georganiseerde didactische activiteiten vervat in cursusmateriaal en/of scholing. Dit kan een cursus, workshop of modulaire cursus zijn.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst die Edistra BV sluit met de aanmelder, doch gelden ook voor de deelnemer aan de cursus bij Edistra BV.

2.2. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien Edistra BV daarmee uitdrukkelijk schriftelijk instemt.

 

Artikel 3: Deelname cursus

3.1. De aanmelding voor deelname aan een cursus of bestelling van een cursus kan zowel schriftelijk als telefonisch geschieden. Het door Edistra BV in behandeling nemen van een aanmelding/bestelling geschiedt te allen tijde vrijblijvend en onder voorbehoud. Edistra BV kan te allen tijde een aanmelding of bestelling om haar moverende redenen afwijzen.

3.2. :  Iedere aanmelding wordt middels een door de Edistra BV te versturen factuur bevestigd. Op de factuur worden de naam van de cursus, naam/namen van de deelnemer(s), de overeengekomen tarieven alsmede de plaats en het tijdstip van de cursus vermeld. De door Edistra BV verstrekte cursusgegevens gelden onder voorbehoud.

3.3. De opdrachtbevestiging heeft tot gevolg dat tussen de aanmelder en Edistra BV een overeenkomst ontstaat waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.

3.4. Op basis van de opdrachtbevestiging wordt het aan de cursus verbonden bedrag aan Edistra BV verschuldigd.

3.5. Indien aanmelding voor een cursus binnen 14 dagen voor aanvang van cursus plaatsvindt, is deze bindend.

 

Artikel 4: Inhoud van een cursus

4.1. De inhoud van cursussen stemt overeen met de in de opdrachtbevestiging weergegeven hoofdlijnen. Edistra BV is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de cursus, met dien verstande dat de in de opdrachtbevestiging weergegeven hoofdlijnen daardoor niet zullen worden verlaten.

4.2. Edistra BV stelt het voor de cursus benodigde lesmateriaal ter beschikking aan de deelnemer, behoudens voor zover in de opdrachtbevestiging anders is weergegeven. Het benodigde cursusboek wordt tegen betaling ter beschikking gesteld.

4.3. Indien tijdens de cursus blijkt dat de aanmelder/deelnemer behoefte heeft aan uitbreiding van de dienstverlening zal deze uitbreiding en de daaraan verbonden kosten separaat aan de aanmelder worden geoffreerd en/of bevestigd.

 

Artikel 5: Annulering, no show en opschorting van cursussen

5.1. Edistra BV is te allen tijde gerechtigd de cursusdatum te wijzigen of de cursus te annuleren. Edistra BV zal de aanmelder daarvan op zo kort mogelijke termijn op de hoogte brengen. Edistra BV zal voor zover mogelijk een nieuwe cursus aanbieden. Indien zulks niet mogelijk is of de aanmelder en/of deelnemer daaraan de voorkeur geeft, zullen de reeds betaalde bedragen door Edistra BV aan de aanmelder worden geretourneerd.

5.2. Annulering van de overeenkomst c.q. intrekking van de aanmelding door aanmelder/deelnemer is alleen mogelijk met inachtneming van onderstaande bepalingen:

- Annulering dient altijd schriftelijk te geschieden;

5.2.1. Edistra BV heeft het recht om, indien het aantal aanmeldingen van deelnemers aan een cursus naar het oordeel van Edistra BV onvoldoende is, voorafgaand aan de start van de betreffende cursus deze te annuleren. In dat geval staat het Edistra BV vrij om met opdrachtgever overeen te komen dat de cursus op een ander moment of op een andere locatie zal plaatsvinden dan wel om de cursus te annuleren. Indien Edistra BV de inschrijving niet accepteert c.q. de

cursus annuleert zal Edistra BV de reeds door opdrachtgever betaalde prijs voor de betreffende cursus restitueren. Edistra BV is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van eventuele schade of kosten van opdrachtgever in verband met deze annulering.

5.2.2. Opdrachtgever heeft voorafgaand aan de start van een cursus het recht de betreffende cursus te annuleren onder de volgende voorwaarden. De annulering door Opdrachtgever kan uitsluitend schriftelijk aan Edistra BV plaatsvinden. Als bewijs van de annulering geldt de schriftelijke bevestiging daarvan door Edistra BV. In geval van annulering zoals hiervoor vermeld geldt dat Edistra BV gerechtigd is de volgende kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen:

a. bij annulering tot drie weken voor aanvang van de cursus: geen;

b. bij annulering  tot twee weken voor aanvang van de cursus: de helft van de afgesproken prijs voor de cursus;

c. bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de cursus: de volledige afgesproken prijs voor de cursus; De geplande startdatum van de cursus geldt als uitgangspunt bij de afhandeling van de annulering.

5.2.3. Indien Opdrachtgever of een door haar aangemelde deelnemer na aanvang van de cursus ziek wordt en langer dan de resterende duur van de cursus ziek blijft, dan kan de Overeenkomst voor wat die zieke persoon betreft schriftelijk beëindigd worden.

5.2.4. Indien een deelnemer aan de cursus, in de gevallen als bedoeld in dit artikel, niet komt opdagen (‘no show’), bestaat er geen recht op restitutie. De deelnemer heeft in dat geval evenmin aanspraak op kosteloze verlenging van de Cursus.

- Bij annulering van een E-Learning is € 27,50 exclusief BTW verschuldigd;

- Bij annulering of verzetten van de cursus voor aanvang van de cursus wordt een bedrag van € 50,00 aan administratiekosten in rekening gebracht;

5.3. Bij verhindering van deelname van een deelnemer om welke reden dan ook heeft de aanmelder het recht in overleg met Edistra BV een plaatsvervanger te sturen, mits deze persoon voldoet aan de voorwaarden voor toelating indien aan de orde.

5.4. Bij wangedrag door deelnemer of indien de deelnemer in overtreding is met de geldende orde- en veiligheidsmaatregelen is Edistra BV gerechtigd de deelnemer de toegang tot de les en het gebouw te ontzeggen, en de deelnemer uit de les en het gebouw te verwijderen zonder dat er restitutie van het cursusgeld is verschuldigd.

 

Artikel 6: Betalingscondities

Alle door Edistra BV opgegeven of met haar overeengekomen prijzen en tarieven zijn exclusief BTW. De prijzen zijn voorts exclusief heffingen van overheidswege tenzij anders overeengekomen. Edistra BV heeft het recht, in ieder geval eens per jaar, haar tarieven aan te passen.

6.1. Edistra BV stuurt de aanmelder een factuur (dit is tevens de opdrachtbevestiging) ter zake van de te volgen cursus, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

6.2. Deze factuur dient vóór de aanvang van de cursus op aangegeven bankrekening van Edistra BV te zijn bijgeschreven, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

6.3. Indien niet tijdig is betaald, is Edistra BV gerechtigd haar verplichting tot nakoming op te schorten, de aanmelder/deelnemer niet tot de cursus toe te laten, de ontbinding van de overeenkomst in te roepen en vergoeding van alle door Edistra BV gemaakte kosten en gederfde winst te vorderen.

6.4. Onverminderd het bepaalde hierboven in artikel 6 lid 2 geldt voor de door Edistra BV verzonden facturen een betalingstermijn van maximaal 14 dagen.

6.5. Is de aanmelder in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen de kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte volledig voor rekening van de aanmelder. Indien de aanmelder in gebreke blijft in de tijdige voldoening van het cursusgeld, dan verbeurt hij in ieder geval een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag e.a. met een minimum van € 75,00.

6.6. Indien Edistra BV hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

6.7. De aanmelder is over de gemaakte incassokosten de wettelijke handelsrente verschuldigd.

6.8. Indien de deelnemer niet of niet volledig gebruik maakt van het recht tot bijwoning van de lessen die deel uitmaken van de cursus waarvoor hij staat ingeschreven, ongeacht door welke oorzaak, dan is er geen recht tot restitutie van het cursusgeld of een deel hiervan.

 

Artikel 7: Intellectuele eigendom en geheimhouding

7.1. Edistra BV is te allen tijde enig rechthebbende ten aanzien van rechten van intellectueel eigendom op de aan de aanmelder en/of deelnemer ter beschikking gestelde zaken, materialen en (elektronische) informatie, tenzij Edistra BV schriftelijk uitdrukkelijk anders aangeeft.

7.2. De aanmelder en/of deelnemer verkrijgt uitsluitend een niet-overdraagbaar gebruiksrecht ten behoeve van de in de opdrachtbevestiging aangegeven cursus(sen).

7.3. De aanmelder en/of deelnemer zal de in lid 1 genoemde zaken, materialen en (elektronische) informatie niet verveelvoudigen of kenbaar maken aan derden. Onder derden wordt tevens begrepen een ieder die niet gelijk te stellen is met de aanmelder.

7.4. Het is de aanmelder en/of de deelnemer in geen geval toegestaan om enige wijziging aan te brengen in de in lid 1 genoemde zaken, materialen en (elektronische) informatie, de beveiliging daarvan of de daarbij behorende aanduidingen omtrent rechten van intellectuele eigendom.

7.5. De aanmelder en/of deelnemer is te allen tijde gehouden de (inhoud van de) in lid 1 genoemde zaken, materialen en (elektronische) informatie geheim te houden en deze slechts te gebruiken voor het doel waarvoor ter zake aan hen een gebruiksrecht is verleend.

 

Artikel 8: Non-concurrentie

8.1. Het is aanmelder en/of afnemer niet toegestaan op basis van de door Edistra BV verzorgde cursus ontwikkelde leerplannen en het daarbij te gebruiken lesmateriaal zelf ofwel in samenwerking met derden een soortgelijke cursus te ontwikkelen of te geven zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Edistra BV.

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1. Indien Edistra BV, door welke omstandigheden dan ook, een dag (-deel) van een cursus niet kan laten doorgaan, zal Edistra BV in overleg met de aanmelder of deelnemer(s) dit onderdeel op een later tijdstip alsnog laten doorgaan.

9.2. Edistra BV is op geen enkele wijze aansprakelijk voor kosten en/of schade voortvloeiende uit het annuleren van een cursus en/of het niet doorgaan van een cursusdeel of cursusdag (-deel).

9.3. Edistra BV is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan bij of aan de aanmelder en/of de deelnemer door of samenhangende dan wel op grond van de inhoud van het door Edistra BV verstrekte lesmateriaal c.q. de door Edistra BV gegeven lessen, adviezen en/of instructies. Het gebruik door aanmelder/deelnemer van het lesmateriaal, het toepassen van gegeven instructies en verstrekte adviezen door de aanmelder/deelnemer geschiedt geheel voor eigen rekening en risico.

 

Artikel 10: Verzekering

10.1. Opdrachtgever is gehouden zich adequaat te verzekeren en verzekerd te houden voor de risico’s van wettelijke aansprakelijkheid.

10.2. Opdrachtgever zal op verzoek van Edistra BV het in het vorige lid bedoelde verzekeringsbewijs aan Edistra BV te tonen.

 

Artikel 11: Examen

11.1. Op alle door of vanwege Edistra BV verzorgde of georganiseerde examens is een examenreglement van toepassing. Het examenreglement is op de site van examenbureau Certiprotect BV te downloaden.

11.2. Deelnemers aan een cursus en/of examen zijn verplicht zich op verzoek van een docent van Edistra BV te legitimeren conform de eisen van de Wet op de identificatieplicht.

11.3. In die gevallen waarin de van kracht zijnde examenreglementen niet voorzien beslist Edistra BV.

 

Artikel 12: Slotbepalingen

12.1. Op alle overeenkomsten en geschillen voortvloeiende uit en/of samenhangende met deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

12.2. De bevoegde rechter in het arrondissement Breda is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen in de zin van artikel 12 lid 1.